Yoga & Reiki

Click here to edit subtitle

به وب سایت من خوش آمدید

اسم من اقدس لطفی زاده است. وقتی سی ساله بودم سفر خود را در مسیر یوگا شروع کردم. راهی که تا امروز و تا همیشه راه زندگی من است. سخت کوش بودم و جویای حقیقت. حقیقتی که به من بگوید که هستم، چرا چنینم و به کجا می روم. دانستم که آمیزه ای هستم از جسم و جان. دانستم که ذهنم بخشی از تن من است و یاد گرفتم اگرمی خواهم در تمامیت خودم زندگی کنم باید که جسم و جانم را پا به پای هم پرورش دهم. پس شروع کردم به یادگیری و تمرین درهر دو زمینه. هنوز تشنه بودم در ایران مربی شدم و طی چهار نوبت سفرهای یک ماهه به هند مربی بین المللی شدم. هنوز هم دارم یاد می گیرم وتدریس می کنم

 

نا خواسته بحث انرژی و انرژی درمانی در زندگی ام وارد شد و مرا بدنبال خود کشید. نخست در ایران ریکی و مگنیفاید هیلینگ را فرا گرفتم و زمانی که زیستگاهم تغییرکرد دوباره تمام تعالیم را در مراکز بین المللی آمریکا و به زبان انگلیسی باز آموختم

    

 با یوگا و انرژی درمانی کار می کنم، زندگی می کنم و نفس می کشم

وقتی کسی برای فرا گیری به من مراجع می کند دوست دارم آنچه را یاد گرفته ام تمام و کمال به او منتقل کنم. باشد که شمع وجودش روشن تربتاید